Štvrtok, 27 Jún 2019

main5

VOP

Tlačiť
PDF

Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia
Všeobecné obchodné podmienky XCoorp GmbH (ďalej len ako „XCoorp“) majú za cieľ upraviť obchodné vzťahy medzi zadávateľom objednávky (ďalej len ako „Zákazník“) a XCoorp, a to záväzným a spravodlivým spôsobom pre všetkých. Tieto podmienky je možné získať z internetu na adrese www.XCoorp. Zákazník svojou objednávkou prijíma VOP spoločnosti XCoorp.

2. Rozsah platnosti
Všetky výkony a dodávky, ktoré XCoorp Zákazníkovi poskytuje, sú uskutočňované na základe Všeobecných obchodných podmienok. Odlišné obchodné podmienky uznáva XCoorp len v prípade, ak ich XCoorp písomne potvrdí. Ak si Zákazník objedná online prístup od tretieho poskytovateľa, iné služby u tretej strany prostredníctvom XCoorp, alebo dodatočné výkony, vznikajú tak samostatné zmluvné vzťahy s konkrétnym spolupracujúcim partnerom XCoorp. Takéto zmluvné vzťahy podliehajú špeciálne definovaným podmienkam a všeobecným obchodným podmienkam. Všeobecné obchodné podmienky platia aj pre budúce obchody, aj keď to nie je výslovne uvedené.

3. Právne predpisy
Zákazník sa zaväzuje chrániť XCoorp pred škodami, ktoré by vznikli v dôsledku prenosu správ alebo uskutočňovaných aktivít. Zákazník zaručuje, že obsah zálohovaných dát nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi, ani nie je extrémistický. XCoorp je oprávnené vypovedať zmluvný vzťah bez výpovednej lehoty v prípade, ak Zákazník koná napriek upozorneniu proti týmto podmienkam. Spolupracovníci XCoorp sú povinní dodržiavať Zákon o ochrane údajov a podliehajú povinnosti zachovávať mlčanlivosť. XCoorp uchováva základné údaje Zákazníkov (titul, meno, priezvisko, adresa atď.). Tieto údaje sa nevyhodnocujú, ani neposkytujú tretím stranám nad rámec zákonných požiadaviek alebo nad rámec potreby z hľadiska poskytovania našich služieb. Z dôvodu ochrany dát zálohovaných zo strany XCoorp využíva XCoorp opatrenia, ktoré zodpovedajú stavu techniky, sú overené a na trhu bežné. XCoorp nezodpovedá za škody v prípade, ak sa niekomu podarí podvodným spôsobom získať prístup k údajom a tieto ďalej použije. XCoorp má právo zverejniť meno, internetovú adresu a druh služby poskytnutej Zákazníkovi na účely referencie. Zákazník má možnosť zakázať XCoorp zverejnenie týchto údajov vyjadrením svojho nesúhlasu písomnou formou.

4. Ustanovenia zmlúv a objednávok
Objednávky XCoorp sú nezáväzné, ak nie je písomne dohodnuté inak. XCoorp nie je povinné prijať všetky objednávky. Zákazník musí mať minimálne 18 rokov. Ak tomu tak nie je, vyžaduje sa podpis zákonného zástupcu. Ak Zákazník zadá svoju objednávku prostredníctvom internetu (napr. Online objednávkový formulár, internetový obchod alebo e-mail) a objednávku do 7 dní neodvolá, je XCoorp oprávnené považovať objednávku za platnú a realizovať ju. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Doba trvania zmluvy začína plynúť povolením prístupu alebo nahraním údajov zo strany Zákazníka. Doba trvania zmluvy je minimálne 12 mesiacov. Zmluva sa obnovuje automaticky, ak Zákazník neoznámi odstúpenie od zmluvy písomne a nepotvrdí odstúpenie svojím podpisom jeden mesiac pred uplynutím doby trvania zmluvy. Na základe neustáleho technického rozvoja je XCoorp oprávnené kedykoľvek zmeniť, resp. upraviť zmluvné podmienky, ako aj ceny. V takomto prípade bude Zákazník o takejto zmene zmluvných podmienok písomne informovaný. Takýto oznam bude Zákazníkovi zaslaný jeden mesiac pred uplatnením zmeny. Ak by išlo o zmeny v neprospech Zákazníka, má Zákazník možnosť ku koncu mesiaca podať výpoveď. Ak Zákazník proti oznámenej zmene nenamieta, zmena sa považuje z jeho strany za akceptovanú. Objem dát internetového zálohovacieho priestoru sa v zmluve medzi XCoorp a Zákazníkom vopred zadefinuje. Ak si Zákazník objedná väčší Balík, bude mu vyúčtovaný rozdiel v sume k aktuálnemu Balíku za zvyšné obdobie ku dňu zmeny. XCoorp preverí zákaznícku požiadavku na zmenu a do 14 dní ju písomne potvrdí Zákazníkovi. Zmeny budú potom formou novej zmluvy záväzné pre XCoorp aj pre Zákazníka. Predmetom tejto zmluvy sú všetky internetové služby XCoorp a všetky Zákazníkom objednané Balíky internetového zálohovania, ktoré budú Zákazníkovi priznané.

5. Povinnosť zachovávania mlčanlivosti
Obaja zmluvní partneri (XCoorp a Zákazník) budú zachovávať mlčanlivosť v rámci bežného obchodného vzťahu o dôležitých, podstatných a všeobecne neverejných informáciách druhého zmluvného partnera. V súvislosti s obchodným tajomstvom platí prísny zákaz ich zverejňovania. Táto povinnosť zachovávať dôvernosť neplatí v súvislosti s informáciami, a) ktoré zmluvný partner získal od tretej strany, a b) ktoré sú v čase uzatvorenia zmluvy všeobecne známe. Obaja zmluvní partneri (XCoorp a Zákazník) touto povinnosťou zaviažu svojim zamestnancom.

7. Výnimka z ručenia
Zákazník súhlasí, že služby XCoorp bude využívať na vlastné riziko. XCoorp nezaručuje, že bude služby poskytovať nepretržite, ani že budú poskytované bezchybne. XCoorp tiež neposkytuje žiadnu záruku výsledkov, ktoré budú dosiahnuté využívaním služieb, ani ich správnosti, užitočnosti alebo obsahu informácií. XCoorp, ani jeho pracovníci nezodpovedajú priamo ani nepriamo za vzniknuté škody spôsobené v dôsledku využívania alebo nedostupnosťou služieb. V tomto sú zahrnuté aj následky škôd. XCoorp nezodpovedá za prípadný ušlý hospodársky zisk. Všetky zmluvy, ktoré sú navrhnuté o nákupe alebo predaji tovarov medzi Zákazníkom a konečným zákazníkom, platia výlučne medzi týmito dvoma zmluvnými partnermi. XCoorp nemá na tento vzťah žiadny vplyv. Pri strate dát sa záruka XCoorp obmedzuje na typické náklady na obnovu dát, ktoré by bolo potrebné vynaložiť na výrobu záložných kópií. Ručenie XCoorp-u sa obmedzuje na prípady vedomej a hrubej nedbalosti. XCoorp nepreberá žiadnu záruku za produkt, okrem ustanovení §§ 6, odsek 1 Z9 Zákona o ochrane spotrebiteľov a č. 9 Zákona o ručení za produkt, že budú služby neustále dostupné bez prerušenia.

9. Platobné podmienky a vlastnícke práva
Za výkony XCoorp sa platí v súlade so zvoleným spôsobom platby vopred. Platby sú splatné do 14 dní od dátumu vystavenia faktúry. Poplatky za zahraničné platby a pod. hradí Zákazník. XCoorp neposkytuje žiadne zľavy. Pri omeškaní platby je XCoorp oprávnené účtovať Zákazníkovi náklady a poplatky, ktoré s omeškaním súvisia. XCoorp má právo v prípade neplatenia postúpiť pohľadávku inkasnej kancelárii. V prípade odmietnutia inkasného príkazu medzi XCoorp a Zákazníkom, budú Zákazníkovi účtované súvisiace náklady. Ak ani po tretej upomienke nebudú Zákazníkom uhradené faktúry za poskytnuté výkony, je XCoorp oprávnené služby bez oznámenia zablokovať. Služby budú opäť odblokované po uhradení faktúry bez účtovania poplatku. Zákazník vyhlasuje, že súhlasí s tým, aby mu boli faktúry zasielané prostredníctvom e-mailu. Zákazník si môže faktúry kedykoľvek pozrieť a vytlačiť na e-mailovej adrese, ktorú uviedol v zmluve. Tovary dodané XCoorp zostanú v držbe XCoorp dovtedy, kým nebudú uhradené všetky záväzky.

10. Ostatné ustanovenia
XCoorp môže postúpiť práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy tretím stranám. Každá zmena alebo doplnenie zmluvy je platné len vtedy, ak je uskutočnené písomnou formou a obe zmluvné strany so zmenou alebo doplnením súhlasia. Ak ustanovenia tejto zmluvy nenadobudnú platnosť, alebo prestanú byť platné v dôsledku neskoršej úpravy, resp. ak sa objaví medzera v právoplatnosti, právoplatnosť ostatných ustanovení týmto nebude dotknutá. Tento bod sa tiež vzťahuje na prípady, ak dôjde k vyplneniu tejto medzery prijatím vhodného ustanovenia týkajúceho sa oboch zmluvných strán, ktoré bude v súlade so želaním oboch zmluvných partnerov. Potrebné oznamy budú Zákazníkom a XCoorp zasielané e-mailom na ich e-mailovú adresu alebo poštou. Ak voči týmto zmenám nebudú vznesené námietky do 14 dní, XCoorp ich bude považovať za akceptované. Zmeny Všeobecným obchodných podmienok budú zasielané Zákazníkovi formou e-mailovej správy na jeho e-mailovú adresu alebo poštou. Ak Zákazník nevznesie námietku v lehota 2 týždňov, bude XCoorp považovať zmeny, resp. doplnenia za akceptované. Ak je zmena uskutočnená v neprospech Zákazníka, má Zákazník možnosť v lehote do jedného mesiaca po prijatí oznámenia zrušiť služby objednané u XCoorp. Zmeny v zmluve alebo doplnenia nadobudnú účinnosť až po ich zverejnení písomnou formou a po ich podpísaní oboma zmluvnými stranami. Predaj jednotlivých predajných oblastí zo strany XCoorp alebo zmeny vo vedení spoločnosti nezadávajú právo na odstúpenie od zmluvy.

11. Použité právne normy a príslušnosť súdu
Táto zmluva podlieha výlučne právnemu systému Rakúska s výnimkou dohovoru Spojených národov o Zmluvách o medzinárodnom nákupe tovarov a pravidlách sporov v medzinárodnom súkromnom práve. Súd príslušný pre všetky právne spory je výlučne Obchodný súd vo Viedni. XCoorp má právo podať sťažnosť aj na miestne príslušný súd Zákazníka.

login_banner
paypal_at
moneybookers_at

Sicher einkaufen mit SSL


Sicherer Zahlungsverkehr
Sicher einkaufen
Umfassender Service
Top Service


kayan yazı